meroi-9689
meroi-9697
meroi-9692
meroi-9523
meroi-9533
meroi-9627
meroi-9628
meroi-9435
meroi-9705
meroi-9426

Nefertiti

Meroi
Masks Series
Paris, February 2015