berenice-6113
berenice-6101
berenice-6085
berenice-6084
berenice-6073
berenice-6048
berenice-6042
berenice-6039
berenice-6009
berenice-5979
berenice-6125
berenice-6127
berenice-6135
berenice-6136

The Oracle

Bérénice
Masks Series
Paris, November 2014