rookshana-6493
rookshana-6504
rookshana-6530
rookshana-6544
rookshana-6552
rookshana-6563
rookshana-6568
rookshana-6577
rookshana-6612
rookshana-6636
rookshana-6658
rookshana-6699
rookshana-6701
rookshana-6715
rookshana-6711
rookshana-6743
rookshana-6755

The White Widow

Rookshana
Masks Series
Paris, November 2014